User Tools

Site Tools


knowledge_types

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
knowledge_types [2011/09/21 14:37]
jpetrovic [SOLO taksonomija (John Biggs)]
knowledge_types [2011/09/21 14:38]
jpetrovic [Grginove razine znanja]
Line 19: Line 19:
  
   * Faktografski varijetet (Očituje se u reprodukciji ili prepoznavanju različitih pojedinosti,​ činjenica, podataka, termina, pojmova... To su samo informacije koje učenik prepoznaje ali koje ostaju neorganizirane i neintegrirane u širu mreţu predznanja.)   * Faktografski varijetet (Očituje se u reprodukciji ili prepoznavanju različitih pojedinosti,​ činjenica, podataka, termina, pojmova... To su samo informacije koje učenik prepoznaje ali koje ostaju neorganizirane i neintegrirane u širu mreţu predznanja.)
-  * Intepolativni varijetet (UtvrĎivanje ​sličnosti i razlika te zahvaćanje kauzalnih veza meĎu usvojenim faktografskim materijalom. Poznavanje činjenica polako se razvija u poznavanje odnosa ​meĎu tim činjenicama. Dolazi do povezivanja.) +  * Intepolativni varijetet (Utvrdivanje ​sličnosti i razlika te zahvaćanje kauzalnih veza medu usvojenim faktografskim materijalom. Poznavanje činjenica polako se razvija u poznavanje odnosa ​medu tim činjenicama. Dolazi do povezivanja.) 
-  * Operativni varijetet (Apstrakcije s prethodne razine manifestiraju se kroz ideje, pravila ili postupke. ​IzgraĎuju ​ se prikladni modeli reagiranja kao što su stručna načela, teorije i sl. Odgovara trećoj razini Bloomove taksonomije znanja.)+  * Operativni varijetet (Apstrakcije s prethodne razine manifestiraju se kroz ideje, pravila ili postupke. ​Izgraduju ​ se prikladni modeli reagiranja kao što su stručna načela, teorije i sl. Odgovara trećoj razini Bloomove taksonomije znanja.)
   * Ektrapolativni varijetet (Kada primjena započne prelaziti okvire poznate situacije i kada se angaţiraju sloţenije intelektualne funkcije. Npr. rješavanje problema)   * Ektrapolativni varijetet (Kada primjena započne prelaziti okvire poznate situacije i kada se angaţiraju sloţenije intelektualne funkcije. Npr. rješavanje problema)
  
knowledge_types.txt · Last modified: 2012/01/12 11:42 (external edit)