User Tools

Site Tools


knowledge_types

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
knowledge_types [2011/09/21 14:37]
jpetrovic [SOLO taksonomija (John Biggs)]
knowledge_types [2011/09/21 14:38]
jpetrovic [Grginove razine znanja]
Line 18: Line 18:
 Definira 4 razine (varijeteta) znanja: Definira 4 razine (varijeteta) znanja:
  
-  * Faktografski varijetet (Očituje se u reprodukciji ili prepoznavanju različitih pojedinosti,​ činjenica, podataka, termina, pojmova... To su samo informacije koje učenik prepoznaje ali koje ostaju neorganizirane i neintegrirane u širu mreţu ​predznanja.) +  * Faktografski varijetet (Očituje se u reprodukciji ili prepoznavanju različitih pojedinosti,​ činjenica, podataka, termina, pojmova... To su samo informacije koje učenik prepoznaje ali koje ostaju neorganizirane i neintegrirane u širu mrezu predznanja.) 
-  * Intepolativni varijetet (UtvrĎivanje ​sličnosti i razlika te zahvaćanje kauzalnih veza meĎu usvojenim faktografskim materijalom. Poznavanje činjenica polako se razvija u poznavanje odnosa ​meĎu tim činjenicama. Dolazi do povezivanja.) +  * Intepolativni varijetet (Utvrdivanje ​sličnosti i razlika te zahvaćanje kauzalnih veza medu usvojenim faktografskim materijalom. Poznavanje činjenica polako se razvija u poznavanje odnosa ​medu tim činjenicama. Dolazi do povezivanja.) 
-  * Operativni varijetet (Apstrakcije s prethodne razine manifestiraju se kroz ideje, pravila ili postupke. ​IzgraĎuju ​ se prikladni modeli reagiranja kao što su stručna načela, teorije i sl. Odgovara trećoj razini Bloomove taksonomije znanja.)+  * Operativni varijetet (Apstrakcije s prethodne razine manifestiraju se kroz ideje, pravila ili postupke. ​Izgraduju ​ se prikladni modeli reagiranja kao što su stručna načela, teorije i sl. Odgovara trećoj razini Bloomove taksonomije znanja.)
   * Ektrapolativni varijetet (Kada primjena započne prelaziti okvire poznate situacije i kada se angaţiraju sloţenije intelektualne funkcije. Npr. rješavanje problema)   * Ektrapolativni varijetet (Kada primjena započne prelaziti okvire poznate situacije i kada se angaţiraju sloţenije intelektualne funkcije. Npr. rješavanje problema)
  
knowledge_types.txt · Last modified: 2012/01/12 11:42 (external edit)