User Tools

Site Tools


knowledge_types

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

knowledge_types [2011/09/21 14:38]
jpetrovic [Grginove razine znanja]
knowledge_types [2012/01/12 11:42]
Line 1: Line 1:
-====== Taksonomije znanja i učenja ====== 
- 
-===== Bloomova taksonomija ===== 
- 
-Bloom smatra da postije tri domene znanja: kognitivna, psihomotorička i afektivna. 
- 
-Kognitivna domena ima 6 razina kognitivnog funkcioniranja. 
- 
-http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​2/​24/​Blooms_rose.svg 
- 
-"​Anderson Krathwohl 2001. godine su doradili Bloomovu taksomoniju tako da su zamijenili redoslijed dviju najviših razina funkcioniranja."​ 
- 
-(Izvor: http://​www.unizd.hr/​LinkClick.aspx?​fileticket=Gr37TLnftYg%3D&​tabid=2472&​mid=4387) 
- 
- 
-===== Grginove razine znanja ===== 
- 
-Definira 4 razine (varijeteta) znanja: 
- 
-  * Faktografski varijetet (Očituje se u reprodukciji ili prepoznavanju različitih pojedinosti,​ činjenica, podataka, termina, pojmova... To su samo informacije koje učenik prepoznaje ali koje ostaju neorganizirane i neintegrirane u širu mreţu predznanja.) 
-  * Intepolativni varijetet (Utvrdivanje sličnosti i razlika te zahvaćanje kauzalnih veza medu usvojenim faktografskim materijalom. Poznavanje činjenica polako se razvija u poznavanje odnosa medu tim činjenicama. Dolazi do povezivanja.) 
-  * Operativni varijetet (Apstrakcije s prethodne razine manifestiraju se kroz ideje, pravila ili postupke. Izgraduju ​ se prikladni modeli reagiranja kao što su stručna načela, teorije i sl. Odgovara trećoj razini Bloomove taksonomije znanja.) 
-  * Ektrapolativni varijetet (Kada primjena započne prelaziti okvire poznate situacije i kada se angaţiraju sloţenije intelektualne funkcije. Npr. rješavanje problema) 
- 
-===== SOLO taksonomija (John Biggs) ===== 
- 
-5 faza učenja: 
- 
-  * Prestrukturalna (Učenik uči nepovezane informacije,​ čestice, činjenice. Te informacije nisu organizirane i nemaju mnogo smisla) 
-  * Unistrukturalna (Dolazi do stvaranja relacija i odnosa meĎu informacijama. Medutim, ti su odnosi jednostavni površni i očigledni. Nema dublje integracije.) 
-  * Multistrukturalna (Stvara se više odnosa. Primjećuje se više veza medu informacijama,​ ali opet sve ostaje na površnoj razini i još uvijek nema stvaranja meta-odnosa i integriranja podataka u cjelinu. Uspijeva zahvatiti više vaţnih aspekata ali ih doţivljava odvojeno) 
-  * Relacijska (Učenik uspijeva sagledati dijelove i pojedine informacije u odnosu na cjelinu.) 
-  * Proširena (Student stvara veze ne samo u danom području već i izvan njega. Uspijeva generalizirati i prenijeti principe i ideje na nove domene, pretpostaviti,​ teoretizirati...) 
- 
  
knowledge_types.txt · Last modified: 2012/01/12 11:42 (external edit)