Translations of this page:

User Tools

Site Tools


playground:playground

This is a playground. Do whatever you like here.

Socijalno kognitivnu teoriju

Italic Text, najprije nazvanu teorija socijalnog učenja, je 1960ih predstavio kanadski psiholog Albert Bandura. Navedena teorija se ukratko može opisati Bandurinim riječima:

* “
Učenje bi bilo iznimno mukotrpno, da ne kažem opasno, kada bi se ljudi isključivo oslanjali na posljedice vlastitih postupaka pri odlučivanju što da rade u nekoj situaciji. Srećom, većina ponašanja ljudi je naučena opažanjem kroz modeliranje: kroz opažanje drugih, osoba stvara predodžbu kako se izvode nova ponašanja, te u budućim situacijama ta kodirana informacija služi kao vodič za ponašanje. 1)

playground/playground.txt · Last modified: 2023/06/19 18:03 (external edit)