Prijevodi ove stranice:

Korisnički alati

Site alati


hr:research_results:coherence_principle

Princip povezanosti

Teorija

Princip povezanosti [također nazivan efekt privlačnih detalja1) (seductive details effect)] tvrdi da nepoznat/strani materijal (extraneous material) koji može biti zanimljiv i motivirajući, ali je irelevantan, troši resurse za učenje (wastes learning resources) i ometa učenje važnih materijala. Ta se pretpostavka temelji na činjenici da su ljudski kognitivni resursi (cognitive resources) ograničeni. Ipak, teorija kognitivnog opterećenja (cognitive load theory) predviđa kako će se taj efekt pojaviti samo ako je kognitivno opterećenje (cognitive load) važnim materijalom za učenje dovoljno visoko.2)

Privlačni detalji (seductive details) mogu biti3):

  • relevantni ili irelevantni s obzirom na ciljeve učenja, i
  • suvišni ili nužni.

Praksa

Privlačni detalji mogu se pojaviti gotovo u bilo kojem obliku, ali najčešće u obliku teksta.

Istraživački status

Brojna istraživanja o efektu privlačnih detalja su pokazala:

  • negativan efekt na učenje važnih materijala4)5)
  • nedostatak negativnog efekta na učenje važnih materijala.6)

Iznenađujuće, nedavno istraživanje je pronašlo veliki porast u učenju zahvaljujući privlačnim detaljima.7) Moguća objašnjenja koja se nude za ovaj fenomen su:

  • nisko kognitivno opterećenje (low cognitive load) nastavnim materijalima (slobodni kognitivni resursi (free cognitive resources)) u kombinaciji s
    • povećanjem motivacije i kognitivnog angažmana (cognitive engagement) uzrokovano zanimljivim privlačnim detaljima
    • poboljšanim mentalnim modelom zahvaljujući dodatnim informacijama koje su uspješno obrađene
hr/research_results/coherence_principle.txt · Zadnja izmjena: 2014/01/17 15:22 (vanjsko uređivanje)